Nahm logo

เงื่อนไขและข้อตกลง 

การใช้งานเว็บไซต์ www.nahm.co.th ท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกผันต่อข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้บริการดังต่อไปนี้ เพื่อผลประโยช์ของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงนี้โดยละเอียด หากท่านไม่เห็นชอบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ กรุณาปฎิเสธการเข้าใช้แพลตฟอร์มของเรา 

1. เว็บไซต์ของบริษัท วิลเลรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วิลเลรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จำกัด ( “บริษัทฯ”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ

 

2. ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2.1 รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • บริษัทฯ จะพยายามแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการแก้โดยเร็ว
  • บริษัทฯ จะพยายามแสดงสีของผลิตภัณฑ์และรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้แม่นยำและสอดคล้องกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จริงให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสิทธิภาพการอ่านสีบนจอภาพล้วนแตกต่างกันไปตามแต่รุ่นของหน้าจอ ซึ่งนั่นอาจทำให้สีของผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากความเป็นจริง
  • หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลอื่นๆ กรุณาติดต่อทาง 

อีเมล : nahm.marketing@villeroy-boch.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-206-3400
Line application : @nahm.co.th

2.2  การลงทะเบียนรับประกัน

  • ผู้ใช้งาน 1 ท่านมีสิทธิลงทะเบียนรับประกันสินค้าได้เพียง 1 บัญชีผู้ใช้งาน หากตรวจสอบพบว่าท่านมีบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชีและได้ทำการลงทะเบียนรับประกันสินค้าซ้ำซ้อน ทางบริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการลงทะเบียนรับประกันสินค้าและบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงการให้บริการอื่น
  • ก่อนที่ท่านจะมีสิทธิลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.nahm.co.th รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ท่านจะต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.nahm.co.th ก่อนเท่านั้น โดยข้อมูลที่ต้องการ ได้แก่

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น
ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น
ข้อมูลการทำธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร เป็นต้น

  • การลงทะเบียนรับประกันสินค้าครอบคลุมการซื้อสินค้าในประเทศไทยเท่านั้น หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากทางบริษัทฯ
  • ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงกับความเท็จจริง และเป็นปัจจุบันมากที่สุด
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นๆ ให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ
  • ท่านยืนยันที่จะเก็บข้อมูลและรหัสผ่านของท่านเป็นความลับและยอมรับว่าการพยายามเข้าถึง หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตสู่แพลตฟอร์มหรือบริการอื่นๆ เป็นเรื่องต้องห้ามกระทำ
  • หากท่านใช้แพลตฟอร์มเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งต่อบริษัทฯ หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีใดๆ ก็ตาม ท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่ท่านได้ก่อต่อบุคคลอื่นๆ

 

3. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์นี้ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่กำหนดอยู่ในเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ การใช้เว็บไซต์ของท่านอย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

 

4. ทรัพย์สินทางปัญญา
บรรดาเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ตราสัญลักษณ์ต่างๆ รูปภาพที่ปรากฎในเว็ปไซต์ ถือเป็นสมบัติของ บริษัทฯ เว้นแต่จะได้กำหนดโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นไว้ ณ ที่นี้ และเว้นแต่กฏหมายที่เกี่ยวข้องจะได้อนุญาตไว้ ไม่มีส่วนใดที่ระบุในเว็บไซต์นี้ซึ่งอาจตีความได้ว่า เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือทำให้เกิดสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หากปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ห้ามนำไปใช้ซึ่งเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้ ณ ที่นี้

 

5. การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก
เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ตลอดจนบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ และบริษัทฯ ขอให้ลูกค้าทุกท่านศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นๆ ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการ

 

6. การจำกัดความรับผิดชอบ
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงจากความไม่ถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบไวรัสคอมพิวเตอร์

 

7. กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ
เงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฏหมายของประเทศไทย โดยคู่สัญญาต่างๆ ตกลงให้ศาลของประเทศไทยมีเขตอำนาจอย่างเด็ดขาดเหนือศาลอื่น