Nahm logo
การรับประกันสินค้าและบริการ

 

 

เซรามิก : สุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะชายและอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำเซรามิก                                                 10 ปี


ฝารองนั่ง อุปกรณ์ภายในหม้อน้ำและอะไหล่ชิ้นส่วนอื่น                                                                                            1  ปี


ปุ่มกดชำระ ชุดถังพักหม้อน้ำและเฟรม (สำหรับสุขภัณฑ์แขวนผนังและตั้งพื้น) ก๊อกน้ำและฝักบัว                                  2  ปี


เซรามิกวาล์ว                                                                                                                               10  ปี (สำหรับพื้นที่สาธารณะ  2  ปี)

ระยะเวลาการรับประกัน
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า :
  • บริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องทางการผลิต และการใช้งานตามปกติเท่านั้น
  • การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน การบำรุงรักษาและการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี เช่น ใช้สารเคมีที่ไม่เหมาะสม การซ่อมแซมผิดวิธี และจากผู้อื่น นอกเหนือจากช่างบริการของบริษัทฯ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การขนส่ง หรือเหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
  • กรณีที่สินค้ายังอยู่ในระยะประกัน แต่เกิดความชำรุดอันเกิดจากความบกพร่องทางการผลิต บริษัทฯ จะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่น นอกเหนือจากตัวสินค้า
  • บริษัทฯ จะขอพิจารณาการรับประกันสินค้าจากใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่น ๆ โดยนับจากวันที่ซื้อ

 
                                                                                               ค่าบริการเริ่มต้น                 ค่าอะไหล่


สินค้าที่อยู่ในระยะประกัน                                                                        ฟรี                               ฟรี


สินค้าที่เกินระยะประกัน     

   กรุงเทพฯ นนทบุรี  สมุทรปรการ                                                          535                   ตามที่บริษัทฯ กำหนด


   ต่างจังหวัด                                                                                       856                   ตามที่บริษัทฯ กำหนด


กรณีมีปัญหาที่ไม่ได้เกิดจากสินค้าของ nahm หรือความบกพร่องทางการผลิตจากการใช้งานตามปกติ

   กรุงเทพฯ นนทบุรี  สมุทรปรการ                                                          535                   ตามที่บริษัทฯ กำหนด


   ต่างจังหวัด                                                                                       856                   ตามที่บริษัทฯ กำหนด

อัตราค่าบริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ รวมถึงความรับผิดชอบสินค้าที่เสียหายจากการบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* เงื่อนไขการรับประกันสินค้าและการบริการเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

การบริการหลังการขาย

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

(08.30 น. - 17.30 น.)

โทรศัพท์

(02) 206-3400

หรือสามารถติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์

(02) 206-3444

อีเมล

nahm.service@villeroy-boch.com