Nahm logo
การรับประกันสินค้าและบริการ
ระยะเวลาการรับประกัน
โถสุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะชายและของตกแต่ง (เซรามิค) 10 ปี
ปุ่มกดชำระ 2 ปี
ชุดถังพักหม้อน้ำและเฟรม 2 ปี
อุปกรณ์ภายในหม้อน้ำ 1 ปี
ฝารองนั่ง 1 ปี
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า :
  • บริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องทางการผลิต และการใช้งานตามปกติเท่านั้น
  • การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน การบำรุงรักษาและการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี เช่น ใช้สารเคมีที่ไม่เหมาะสม การซ่อมแซมผิดวิธี และจากผู้อื่น นอกเหนือจากช่างบริการของบริษัทฯ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การขนส่ง หรือเหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
  • กรณีที่สินค้ายังอยู่ในระยะประกัน แต่เกิดความชำรุดอันเกิดจากความบกพร่องทางการผลิต บริษัทฯ จะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่น นอกเหนือจากตัวสินค้า
  • บริษัทฯ จะขอพิจารณาการรับประกันสินค้าจากใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่น ๆ โดยนับจากวันที่ซื้อ
อัตราค่าบริการ
ค่าบริการ อัตราค่าอะไหล่
สินค้าที่อยู่ในระยะรับประกัน ฟรี ฟรี
สินค้าที่เกินระยะประกัน
  • กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ
535 บาท ตามบริษัทฯ กำหนด
  • ต่างจังหวัด
856 บาท
กรณีปัญหาที่มิได้เกิดจากสินค้าของ nahm หรือความบกพร่องทางการผลิตจากการใช้งานตามปกติ
  • กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ
535 บาท ตามบริษัทฯ กำหนด
  • ต่างจังหวัด
856 บาท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ รวมถึงความรับผิดชอบสินค้าที่เสียหายจากการบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* เงื่อนไขการรับประกันสินค้าและการบริการเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

การบริการหลังการขาย

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

(08.30 น. - 17.30 น.)

โทรศัพท์

(02) 206-3400

หรือสามารถติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์

(02) 206-3444

อีเมล

nahm.service@villeroy-boch.com