Nahm logo
การรับประกันสินค้าและบริการ
ระยะเวลาการรับประกัน

เซรามิก : สุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะชายและอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำเซรามิก

10 ปี

ฝารองนั่ง อุปกรณ์ภายในหม้อน้ำและอะไหล่ชิ้นส่วนอื่น

1 ปี

ปุ่มกดชำระ ชุดถังพักหม้อน้ำและเฟรม ก๊อกน้ำและฝักบัว

2 ปี

เซรามิกวาล์ว

10 ปี (สำหรับพื้นที่สาธารณะ 2 ปี)

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า :

 • บริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องทางการผลิต และการใช้งานตามปกติเท่านั้น
 •  การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน การบำรุงรักษาและการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี เช่น ใช้สารเคมีที่ไม่เหมาะสม การซ่อมแซมผิดวิธี และจากผู้อื่น นอกเหนือจากช่างบริการของบริษัทฯ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การขนส่ง หรือเหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
 •  กรณีที่สินค้ายังอยู่ในระยะประกัน แต่เกิดความชำรุดอันเกิดจากความบกพร่องทางการผลิต บริษัทฯ จะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่น นอกเหนือจากตัวสินค้า
 • บริษัทฯ จะขอพิจารณาการรับประกันสินค้าจากใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่น ๆ โดยนับจากวันที่ซื้อ
อัตราค่าบริการ
                    อัตราค่าบริการ (บาท)  อัตราค่าอะไหล่  หมายเหตุ        
สินค้าที่อยู่ในระยะรับประกัน                                                                                     ฟรี                                                ฟรี   -
สินค้าที่เกินระยะประกัน
  ประเภทสินค้า : สุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะชาย และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำเซรามิก
 • บริการซ่อม และ/หรือ ตรวจสอบทั่วไป
300

สอบถามได้ที่ฝ่ายบริการหลังการขาย

งานซ่อม / แก้ไข / ปรับแต่งทั่วไป
ไม่รวมการรื้อถอนถังพักน้ำหรือสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ 
 • บริการเปลี่ยนอุปกรณ์ในถังพักน้ำ
400 เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในถังพักน้ำ
โดยไม่รวมการรื้อถอนถังพักน้ำ
 • บริการเปลี่ยนฝารองนั่ง
400 -
 • บริการถอดรื้อและประกอบกลับถังพักน้ำ 
  เพื่อตรวจสอบหรือเปลี่ยนอะไหล่
500 -
 • บริการถอดรื้อและติดตั้งกลับคืนตัวสุขภัณฑ์เพื่อ
  ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือเปลี่ยนอะไหล่
1,500 -
  ประเภทสินค้า : ก๊อกน้ำ ชุดฝักบัวและราวแขวนหรือเรน ชาวเวอร์
 • บริการเปลี่ยนก๊อกน้ำ
600 - ไม่รวมสายน้ำดี วาล์วปิดกั้นทางน้ำ
และงานระบบ ซึ่งดำเนินการโดยลูกค้า
 • บริการเปลี่ยนชุดฝักบัวและราวแขวนหรือเรน ชาวเวอร์
700 - ไม่รวมการเตรียมงานระบบซึ่งดำเนินการโดยลูกค้า

*ราคาดังกล่าวเป็นอัตราค่าบริการเริ่มต้นต่อจุดติดตั้งที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
*ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าอะไหล่และไม่รวมค่าเดินทาง
 

การคิดคำนวณอัตราค่าเดินทางในการบริการนอกสถานที่

 • ระยะทางไม่เกิน 40 กิโลเมตร (ไป-กลับ) อัตราค่าเดินทางแบบเหมา 300 บาท
 • ระยะทางส่วนเกินจาก 40 กิโลเมตร (ไป-กลับ) ค่าเดินทางอัตรา กิโลเมตรละ 6 บาท

ตัวอย่างการคำนวณค่าเดินทาง
ระยะทาง ไป-กลับ จากศูนย์บริการตัวแทนไปบ้านลูกค้า รวม 60 กิโลเมตร คำนวณเป็นค่าเดินทางไม่รวมค่าบริการทั้งสิ้น
(300 บาท สำหรับ 40 กิโลเมตรแรก) + (20 กิโลเมตร x 6 บาท) = 300 บาท + 120 บาท = 420 บาท

 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ รวมถึงความรับผิดชอบสินค้าที่เสียหายจากการบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* เงื่อนไขการรับประกันสินค้าและการบริการเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

การบริการหลังการขาย

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

(08.30 น. - 17.30 น.)

โทรศัพท์

(02) 206-3400

หรือสามารถติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์

(02) 206-3444

อีเมล

tsc-th@villeroy-boch.com